Management

Dr.Basavaraj G. Patil

Dr.Basavaraj G. Patil

President
Sri. Sidram J. Para

Sri. Sidram J. Para

Vice-President
Sri. Baswaraj N. Jabshetty

Sri. Baswaraj N. Jabshetty

Secretary
Sri. Baswaraj B. Patill

Sri. Baswaraj B. Patill

Joint-Secretary
Sri. Maheshkumar V. Bhadbhade

Sri. Maheshkumar V. Bhadbhade

Member
Sri. Tandur Rajashekhar S

Sri. Tandur Rajashekhar S

Member
Sri. Chanda Shanthkumar V

Sri. Chanda Shanthkumar V

Member
Sri. Dattatrya Sindol V

Sri. Dattatrya Sindol V

Member
Dr. Madhavrao Sherikar A

Dr. Madhavrao Sherikar A

Member
Sri. Shetkar Chandrakant M

Sri. Shetkar Chandrakant M

Member
Sri. Mallikarjun Hatti S

Sri. Mallikarjun Hatti S

Member
Sri. Vijaykumar Biradar Gunalli B

Sri. Vijaykumar Biradar Gunalli B

Member
Sri. Buyya Veerbhadrappa N

Sri. Buyya Veerbhadrappa N

Member
Sri. Satish Patil B

Sri. Satish Patil B

Member
Sri. Gadge Shivanand S

Sri. Gadge Shivanand S

Member